హ్యాండ్ టార్చ్ & ఫ్లేమ్ గన్ & వెల్డింగ్ కట్టింగ్ కిట్